به درستی و خردورزانه گفته شده است: برای مبارزه با تاریکی، شعله شمعی بیفروزیم!

بی شک نویسنده و ناشر و خواننده، در جستجوی معرفت و محک زدن اندیشه اند، و می خواهند در راه اعتلای اندیشه و فرهنگ وهنر و علم بکوشند.
امید ایرانیان هم از بدو تاسیس در خرداد ۱۳۸۰، کوشیده است که شعله شمعی باشد، تا در حد توان و طاقت خویش ، تاریکی جهل را بزداید.
از انجا که نشر مرسوم چاپی مشکلات ویژه خویش را داراست، بعنوان گامی جدید، نشر نسخه اینترنتی کتاب ها را پی گرفتیم. تردیدی نیست که در دنیای امروز برای نشر اندیشه، مرز وجود ندارد و محدودیت های مرسوم، نمی تواند جلو نشر آن را بگیرد. امید داریم که در کنار نشر اینترنتی کتابها، همچون گذشته، امکان چاپ کاغذی آنها را هم بیابیم.

از نقد و نظر شما استقبال می کنیم.

انتشارات امید ایرانیان
^ بالا